استاد مینوشکا مصطفایی با بیش از ۱۵ سال سابقه دارای نمونه کار های بسیار فراوانی در سبک های مختلف نقاشی است که شما می توانید این نمونه های بی نظیر را  در این صفحه مشاهده کنید.

نقاشی های آبرنگ

نقاشی های رنگ روغن